คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | 034-270-413

โครงการรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2560

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและสถานที่สอบ

กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ 2
ข้อบังคับค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายละเอียดการสมัคร ครั้งที่ 1
ประกาศการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350