โครงการรับตรงคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2559
 

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350 Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350